אשר לוי סוכנות ביטוח לוגו

מדיניות פרטיות האתר

אשר לוי סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות") מברכת את הגולשים באתר, ומבקשת להביא לידיעתם את פרטי מדיניות פרטיות זו.

הסוכנות פועלת על פי דין בתיווך בעסקאות ביטוח, על פי רישיון שנתן לה המפקח על הביטוח, ברשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

הסוכנות מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת הסוכנות בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודותיך, או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.

מדיניות זו מפרטת מה ייעשה במידע שתמסור לסוכנות במסגרת כל התקשרות עמה לצורך קבלת שירותים, בין אם יצירת הקשר תהא באמצעות האתר, ובין אם בפנייה ישירה לסוכנות.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לשני המינים.

אנא קרא בעיון רב מדיניות זו, המהווה הסכם לשימושך באתר, ולשימוש הסוכנות במידע שתמסור לה בעת התקשרות למתן שירותי תיווך בעסקאות ביטוח.

1. כללי
1.1. השימוש באתר אינו מהווה משום הצעה, שידול או ייעוץ לבצע עסקאות עם הסוכנות ו/או כל גורם אחר, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח.
1.2. בכדי להשתמש באתר בנוחות וביעילות, או בשירותים שמציעה הסוכנות, ייתכן ותידרש לספק מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו יכול שיסופקו על ידך באמצעות האתר או באופן ישיר לנציגי הסוכנות. פרטים אלו כוללים, בין היתר:
1.2.1. שמך המלא;
1.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך;
1.2.3. מספר טלפון נייד;
1.2.4. כל מידע אחר אשר יימסר על ידך לסוכנות  באמצעות האתר;
1.2.5. כל המידע שיימסר על ידך לסוכנות בדרך של התקשרות ישירה עם נציגיה, ולא דרך האתר.
(הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").
1.3. המידע אשר יסופק לסוכנות, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות הסוכנות, או על ידי מידע דומה שסופק לסוכנות, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לסוכנות כדין ועל פי ייפוי כוח מטעמך.
1.4. יש להדגיש כי הסוכנות רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
1.5. מדיניות הפרטיות חלה גם על מידע אישי המזהה שנמסר על ידיך ישירות לנציגי הסוכנות בטלפון או באמצעות טפסים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
1.6. הסוכנות אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים.
1.7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. יחד עם זאת, ללא מסירת המידע, לא ניתן יהיה לצרף את המשתמש לקבלת שירותי ביטוח מהסוכנות.
1.8. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגר המידע של הסוכנות, ולשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.

2. מטרות איסוף המידע מסירת הפרטים בין באמצעות גלישה באתר, ובין אם ישירות לנציגי הסוכנות, מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה שהגיע או יגיע לידי הסוכנות, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של הסוכנות או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
2.1. לצורך אספקת שירותי תיווך בעסקות ביטוח, מתן הצעות לביטוח, צירוף לביטוח, טיפול בתביעות ביטוח ומתן שירות לקוחות;
2.2. למטרות עדכונים מקצועיים, שיווק, פרסום, קידום מכירות ושמירת קשר עם הלקוח, באמצעי התקשורת המועדף עליך;
2.3. לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע הנאסף בעת גלישתך באתר.

3. גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים
3.1. הסוכנות לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך, אלא בהתאם להוראות סעיף ‏3.2 להלן.
3.2. הסוכנות תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
3.2.1. חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים אותם מספקת הסוכנות ללקוחותיה נדרשת לשם אספקת השירותים, כגון: חברות ביטוח בתי השקעות, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו הסוכנות.
3.2.2. הסוכנות תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק, בהליכים משפטיים או בכפוף לצו שיפוטי.
3.2.3. במקרה בו הסוכנות תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
3.2.4. אם תארגן הסוכנות את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, הסוכנות תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה הסוכנות יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
3.3. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי הסוכנות בקשר למסירת פרטיהם כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.

 4. טיפול נאות במידע
4.1. הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של הסוכנות ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017 והוראות רגולציה של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
4.2. הסוכנות נוקטת בשורה של אמצעים לטיפול נאות כולל במידע האישי שנמסר לה;
4.2.1 עיבוד הוגן וחוקי – הסוכנות מוודאת כי עיבוד, איסוף ושמירת המידע נעשה רק בהסכמה של נשוא המידע, או ובאמצעות מקורות הפועלים כדין.
4.2.2 הגבלת מטרה – הסוכנות מעבדת מידע אך ורק למטרות שלשמן הוא נמסר להן, על ידי נשואי המידע.
4.2.3 מידע עודף – הסוכנות אינה אוספו מידע מעבר לנדרש לצורך מימוש המטרות שלשמן הוא נמסר.
4.2.4  שקיפות – הסוכנות מפרטת את מטרות השימוש במידע שנאסף ; העברות מידע, מטרותיהן וזהות הנעברים, קיומן של זכויות עיון, תיקון והתנגדות בנתב הטלפוני ובמסמכי ההצטרפות.
4.2.5 סודיות ואבטחה – הסוכנות שומרת על סודיות המידע ומיישמות מנגנונים טכנולוגיים וארגוניים נגד אובדנו, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין. מידע אישי ורגיש יזכה לדרגת אבטחה גבוהה והגישה אליו תחייב הליכי זיהוי או אימות זהים הולמים.
4.2.6 אחריות – הסוכנות מיישמת מנגנונים ארגוניים להבטחת אחריותם של מנהליה, עובדיה, וספקי שירותים עימם היא עובדת – על מנת לקיים את המדיניות והעקרונות ולהטלת סנקציה במידה של הפרה.
4.2.7 זכות עיון, תיקון והתנגדות – הסוכנות מאפשרת לנשואי המידע, לעיין במידע אישי אודותיהם, לתקנו במידה שנמצא לא מדויק או מעודכן, ולהתנגד לשימושים שנעשים בו למטרות דיוור ישיר, ככל וייעשו, בהתאם לאמור בסעיף הבא:

4.3 כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל הסוכנות בכתובת הדוא"ל: asher@asherlevi.com

הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

5. הימנעות מ"פישינג"
5.1 הסוכנות מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות באתר ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים בסוכנות אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותחקורן בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.
5.2 הסוכנות לא תפנה לעולם ללקוחותיה בדוא"ל או ב SMS בבקשה למסור פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי באמצעות המייל.  
5.3 לכן אין להיענות בדוא"ל או ב SMS לכל בקשה מסוג זה המתקבלת "בשם הסוכנות" ואין למסור את כל פרט מזהה אחר לאף גורם.
5.4 אם קיבלתם הודעה "דחופה" המורה לכם למסור את פרטים אישיים שלכם, תוך איום בפגיעה בשירות אם לא תמסרו את הפרטים, זוהי הודעה חשודה ואסור לכם להיענות לה. בדקו את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ודווחו לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת מייל : asher@asherlevi.com
5.5 במידה ומסרתם באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם.

6. אבטחת המידע
הסוכנות משתמשת באמצעים לשם אבטחת המידע השמור אצלה במאגר המידע, בהתאם לנהוג ולמקובל. הסוכנות אינה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וזאת, כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים. הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים ו/או למחשבים שלה, כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

7. שימוש במחשבונים
לצורך שימוש במחשבונים שבאתר תתבקשו להזין פרטים אישיים.  פרטים אלה ישמשו אך ורק לצורך חישוב תעריפי פרמיה, הצעה לביטוח או הפקדות לפנסיה. חשוב לציין, כי אינך חייב למסור את הפרטים אך ללא מסירת הפרטים  לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
במסירת הפרטים, הנך נותן הסכמתך לסוכנות לאסוף ולהפיק את המידע , ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש במחשבונים, לרבות העברתו לחברות הביטוח, או לרגולטורים ורשויות החוק בכפוף להצגת צו שיפוטי או בכפוף לכל חוק או תקנה המורים לסוכנות לעשות כן.
התעריפים שיוצגו בעת שימוש במחשבונים באתר זה הינם לידיעה בלבד, ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך המלצה, חוות דעת, שיווק, או ייעוץ, ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוני ובצרכים האישיים והספציפיים של כל לקוח, אשר ייערך על ידי חברת הביטוח בה יבחר לרכוש את הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין התעריפים המוצגים במחשבונים לבין התעריפים של חברת הביטוח, יקבעו תעריפי חברת הביטוח ולסוכנות לא תהייה אחריות לגבי קביעתה הסופית של חברת הביטוח.

8. קישורים לאתרים חיצוניים
האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של חברות אחרות וכן קישורים לספקי שירות. הסוכנות אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי השירותים של הסוכנות בלבד. אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותכם ולא כהמלצה של הסוכנות לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. הסוכנות אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. הסוכנות אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליטו לבקר באתרים מקושרים, אתם עושים זאת באחריותכם בלבד. בנוסף, שימושכם באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים עליהם, לרבות מדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים.

9. Cookies
9.1.  “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookies היא בכדי ששרתי הסוכנות יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.
9.2.  בהסכמתך למדיניות שימוש זו הינך מתיר לסוכנות להשתמש במידע האגור ב-Cookies, ולזהותך על פיו.
9.3. במידה ותעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי הדבר יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך, ובדרך זו להשפיע על הפעילות (לרבות זמינות) של האתר.

10. הצהרות המשתמש
הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
8.1  העלאת תכנים לאתר ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
8.2   הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעילת האתר ובין למשתמשים אחרים.
8.3   העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
8.4   העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
8.5   העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
8.6   העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
8.7   לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
8.8    קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
8.9   שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
8.10  לפעול בשם אחרים או להתחזות לאדם אחר.
8.11  לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

11. שינוי באתר ו/או במדיניות הפרטיות הסוכנות רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות באמצעות האתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מממנו לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
כן, רשאית החבאה, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי השימוש ומדיניות זו, הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

עודכן: 8 בינואר, 2024
ט.ל.ח

אנו עומדים לשירותכם בדרכי ההתקשרות הבאים

על החתום, אשר לוי

אשר לוי | סוכנות לביטוח (2011) בע"מ

דם המכבים 36, בניין רקיע, משרד 108, מודיעין